SEE ENERGY - Connect & Supply II 2020
Nakon ukidanja vanrednog stanja, blagovremeno ćemo Vas obavestiti o novom terminu održavanja konferencije. Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na međunarodnu konferenciju SEE ENERGY -...
Agenda SEE Energy konferencija -  II
SEE Energy – Connect & Supply II22-23.04.2020. HOTEL „SHERATON“, Polgar Andraša br.1, Novi Sad, Srbija Preuzmite agendu klikom ovde.  
BIOMASA – potencijal za rast, 16. i 17. novembar 2017.
Poštovani,  Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO, zajedno sa Skupštinom AP Vojvodine i Skupštinom evropskih regija, organizuje međunarodnu konferenciju...
Biomasa u javnim objektima i sistemima daljinskog grejanja
28. Aprila, u saradnji sa kompanijom „Energy Net“ iz Kaća, Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO održala je radnu konferenciju na temu „Biomasa u javnim objektima i sistemima...
SEE ENERGY - Connect & Supply II 2020
ponedeljak, 02 mart 2020 17:07
Agenda SEE Energy konferencija -  II
ponedeljak, 02 mart 2020 17:12
Biomasa u javnim objektima i sistemima daljinskog grejanja
ponedeljak, 19 jun 2017 08:23
Serbio

Serbio

utorak, 11 decembar 2012 22:02

PELET PRESA

Najvažniji radni organ pelet prese je matrica sa pritisnim valjcima.

Postoje dva tipa matrica: u obliku prstena i ravna matrica

Postoje konstrukcije presa sa prstenastom matricom gde se matrica okreće, a valjci ne dobijaju pogon nego se okreću usled sile trenja od sirovine. Druga kombinacija jeste da matrica stoji, a valjci se okrecu po matrici. Sirovina se dovodi odozgo, pada preko valjaka na matricu, koji sirovinu potiskuju radijalno (bočno) kroz otvore matrice. Sirovina izlazi sabijena iz otvora matrice ekstruzijom (istiskivanjem). Matrica može da bude postavljena vertikalno ili horizontalno.

Kod ravne matrice, takođe, postoje dve kombinacije, tj. da se valjci okrecu po matrici koja stoji ili da se pokreće matrica, a valjci se okreću usled trenja sirovine o pokretnu matricu. Sirovina pada odozgo, preko valjaka, na matricu i biva potisnuta valjcima kroz otvore u matrici izlazeći iz otvora istiskivanjem. Matrica je u oba slučaja postavljena horizontalno.

Dakle, za proces presovanja sirovine najvažniji alati prese su matrica i valjci. Sirovina ulazi u prostor za napajanje (presovanje) i podjednako treba da bude razdeljena po otvorima matrice. Na matrici se stvara “tepih” (tanak sloj) od sirovine okretanjem valjaka ili matrice. Preko “tepiha” okreću se valjci pritiskivači i stvaraju sabijen, zgusnut sloj sirovine. Kod prekomernog kotrljanja valjaka stvara se snažan pritisak i dolazi do začepljenja otvora u matrici. Iz matrice izlazi beskonačna nit sirovine, koja se preseca nožem na željenu dužinu. Noževi mogu biti stacionarni ili pokretni u zavisnosti od toga da li se ili ne okreće matrica.

Važne karakteristične veličine kod proizvodnje peleta su odnos presovanja, broj rupa u matrici i otuda upotreba otvorene unutrašnje površine matrice (bez obzira na prilike, tj.mogućnost pristupa). Kod odnosa presovanja podrazumeva se odnos između preseka izbušene rupe i dužine kanala za presovanje materijala. Odnos presovanja određen je u zavisnosti od vrste sirovine za presovanje, da bi se u kanalu za presovanje stvorilo odgovarajuće trenje. Dakle, odnos presovanja zavisi od vrste sirovine, da bi se na taj način proizveo kvalitetan pelet i postigao željeni učinak (proizvodnost) prese. Kod procesa peletiranja drvenaste mase (strugotine ili piljevine) odnos za presovanje obično je između 1:3 i 1:5. Da bi presek izbušenih rupa bio u čvrstom odnosu sa željenim presekom peleta, može da se varira (menja) odnos za presovanje samo preko dužine kanala za presovanje (tj. debljine matrice). Sirovina sa malom snagom vezivanja (lepljenja) zahteva duže kanale za presovanje i obrnuto, sirovina sa velikom snagom vezivanja zahteva kraće kanale za presovanje. Temperatura sirovine u kanalu za presovanje penje se povećanjem dužine kanala za presovanje, pri čemu se povećanjem kanala za presovanje, takođe, povećava tvrdoća peleta.

Po pravilu matrice su koncipirane tačno za određenu vrstu sirovine i ne može da se koristi za drugu vrstu. Parametri presovanja za jednu određenu vrstu sirovine su:

- debljina matrice,

- dužina kanala za presovanje (kroz protivotvor),

- broj rupa (otvora), forma otvora (oblik), presek otvora,

- širina puta za kretanje valjaka za presovanje,

- broj valjaka za presovanje, presek, širina i spoljna površina valjaka,

- forma (oblik) valjaka za presovanje (cilindrični ili konusni) kod prese sa ravnom matricom.

Izvor: Nebojša Golubović, Yubel Inžinjering doo 

utorak, 11 decembar 2012 21:58

Proizvodnja peleta

Proces peletiranja razvio se pre trideset i osam godina u oblasti pogodnog spremanja krmnog hraniva i koncentrata. Reč „pellet“ na engleskom znači loptica, kuglica ili valjak. Dakle, proces peletiranja označava sabijanje ili presovanje usitnjenog kabastog biljnog materijala u pogodan oblik, koji ima znatno manju zapreminu u odnosu na početni materijal (sirovinu).

Prilagođavanjem tehnologije peletiranja usitnjene sirovine od drveta, radi proizvodnje energetskih peleta u obliku odgovarajuće forme, veličine otpreska i sadržaja vlage, moguće je proizvesti homogeno biogorivo od otpadaka drveta ili poljoprivredne biomase

Podela sistema za proizvodnju peleta

Proces proizvodnje peleta se sastoji od mlevenja sirovine do potrebne finoće, sušenje, presovanje i pakovanje.

Osnovna podela sitema za peletiranje se može izvršiti na osnovu veličine postrijenja na mala, srednja i velika postrojenja.

Kapacitet malih postrojenja se kreće do 300 kg/h. Ovakvi sistemi se najčešće koriste za individualne potrebe poljoprivrednih proizvođača koji u okviru svog gazdinsta raspolažu određenom količinom agrarnog otpada. Ovaj tip postrojenja se sastoji od mlina i prese dok se mehaničko sušenje ulaznog materijala izostavljeno.

Veliki sistemi za proizvodnju peleta mogu proizvesti od 1. do nekoliko desetina t/h peleta. Postrojenja se satoje od mlina, roatcionog (dobošastog) sušača, prese, sistema hlađenja, sistema transporta i skladištenja.

Srednja postrojenja mogu proizvesti između 0,1 i 1 t/h . Princip rada je sličan velikim sistemima za proizvodnju pelete. Osim kapaciteta ključna razlika između srednjih i velikih postrojenja je u tipu opreme odnosno mašina koje se koriste. Najveća razlika se ogleda u tome što se kod srednjih sistema koristi ciklonski sušač i mljin sa horizontalnom maticom dik se kod velikih sistema, po pravilu, koriste dobošasti sušači i mlinovi sa prstenastom maticom.

Izvor: Nebojša Golubović, Yubel Inžinjering doo

utorak, 11 decembar 2012 21:54

PELET

Šta je pelet?

Pelet je energetsko gorivo koje se dobija posebnim tehnološkim postupkom mlevenja, sušenja i presovanja raznih bio materijala. On predstavlja veoma efikasno gorivo, a kao sirovina za njegovu proizvodnju može da posluži drvo iz šumskog otpada, ogrevno drvo, piljevina i ostali otpad iz prerade drveta ( drveni pelet ), zatim slama od soje, pšenice, kukuruzovina, ljuske od suncokreta ( agro pelet ).

Zašto pelet?

- Energetska vrednost. Usled niske vlažnosti drveni pelet ima visoku energetsku vrednost.

- Mala količina pepela

- Praktična upotreba. Paljenje i gašenje peći na pellet kao i podešavanje temperature u prostoriji može se planirati i uspostaviti u skladu sa svojim navikama i potrebama. Rad peći se može kontrolisati i na daljinu bilo daljinskim upravljačem ili mobilnim telefonom.

- Praktično pakovanje / manji prostor za skladištenje Pelet se pakuje u najlonskim džakovim od 15 i 25 kg ili u džakovima od 1t dimenzija 91×91×180 cm.

- Očuvanje prirode Drvo, kao narasprostranjenija sirovina od koje se dobija pelet, spada u obnovljive izvore enegije što pelet svrtsava u energente čiji se resursi nisu ograničeni. Agro pelet, za čiju proizvodnju se koristi otpad sa agrarnih površina, ima još povoljniju sliku u pogledu očuvanja životne jer se na ovim površinama gaje uglavnom jednogodišnje biljke, tako da je priliv sirovina približno konstantan.

Karakeristike peleta

Toplotna moć: 17500 kJ/kg

Prečnik: 6mm Maksimalna dužina: 50mm

Maksimalni udeo vlade: 12%

Maksimalni procenat pepela: 1%

 

Izvor: Nebojša Golubović, Yubel Inžinjering doo

Novi paket mera i planova u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije u Republici Srbiji, predstavljen je u ponedeljak 10. decembra 2012. u Velikoj sali Privredne Komore Srbije. Predstavljajući novi Nacionalni akcioni plan za korišćenje obnovljivh izvora energije do 2020. godine, kojim je planiranoda Srbija do 2020. godine od ukupne potrošnje energije 27 odsto dobija iz obnovljivih izvora, Ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović   rekla je da je došlo do određenih smanjenja visine podsticajnih, fid-in tarifa, za energiju vetra i sunca, kao i da je uvedena podsticajna tarifa za kogerenativna postrojenja na ugalj, za elektrane na sve vrste gasova i za solarne kolektore na krovovima stambenih objekata.

Taj plan predviđa malo smanjenje fid-in tarifa za solarnu energiju i predložena je tarifa od 16,25 do 22,66 evrocenti po kilovat-času, zavisno od veličine solarne elektrane, a razlog za smanjenje je pad cena opreme za solarne elektane za više od 40 odsto od 2008. do sada, rekla je ministar Mihajlović.

Tokom prezentacije (prezentaciju možete preuzeti ovde) koju je održala Zorana Mihajlović predstavljen je nacrt mera, jer je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine želelo da tokom diskusije u velikoj sali Privredne komore Srbije čuje i predloge i sugestije potencijalnih investitora i stručne javnosti, pre konačnog uobličavanja uredbi koje će biti dostavljene Vladi Republike Srbije.

Nacrtom nove podsticajne regulative, za vetar je predviđena nova nešto niža tarifa od 9,2 evrocenti po kilovat času, dok će za elektrane na geotermalnu energiju fid-in tarifa biti od 6,92 do 10,35 evrocenti.

Poveministarstvo vestćane su podsticajne tarife za male hidroelektrane (HE) do 1 megavata (MV), a blago smanjene za veće HE i za HE na postojećoj infrastrukturi, uvedeni podsticaji za HE od 10 do 30 MV . Predviđene su podsticajne tarife za male HE u iznosu od 7,38 do 13,72 evrocenta po kilovatčasu.

Fid -in tarifa za elektrane na biomasu do pet MV su blago smanjene, a od pet do 10 MV značajnije, s tim što su uvedeni podsticaji za elektrane na biomasu snage veće do10 MV . Iznosi tih tarifa su od 8,22 do 13,82 evrocenti.

Cene za elektrane na biogas su blago smanjene za postrojenja do 0,2 MV i blago povećane za elektrane veće od 1 MV, a uvedeni su i podsticaji za elektrane na biogas životinjskog porekla. Iznosi tarifa za elektrane na biogas su 12,31 do 16,49 evrocenti.

Ukinuta je neopravdana gradacija elektrana na otpad, a uvedena posebna kategorija kombinovanih elektrana na ugalj da bi se podstaklo visoko efikasno korišćenje najznačajnijeg domaćeg energetskog resursa. Za kogenerativna postrojenja na ugalj pojedinačne snage do 10 MV tarifa je 8,04 evrocenti, a za kogenerativne elektrane na gas do 10 MV tarifa je 8,89 evrocenti.

ministarstvo vest2

Tarifa će za elektrane na deponijski gas biti 6,91 evrocent, a za elektrane na otpad 8,57 evrocenti. Ministar Zorana Mihajlović je istakla da će dužina trajanja fid-in tarifa ostati nepromenjena i trajaće 12 godina, ali je povećana ukupna instalisana snaga za energiju vetra za koju je moguće dobiti status povlašćenog proizvođača na 500 MV.

Ukupna instalisana snaga solarnih elektrana koja će biti podsticana tarifama iznosiće 4 MV za solarne elektrane na objektima, a za solarne elektrane na zemlji- 6 MV.

Zorana Mihajlović je u izjavi novinarima posle završene prezentacije ponovila da će prioritet u iskorišćenju obnovljivih izvora energije biti biomasa, mali vodotokovi, potom geotermalna i energija vetra i sunca.

„Imajući u vidu bogatstvo koje Srbija ima u obnovljivim izvorima energije verujem da možemo da ispunimo cilj da do 2020. godine proizvedemo 27 odsto energije iz obnovljivih izvora i da značajno unapredimo energetsku efikasnost u zemlji“, rekla je Mihajlović.

Ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine kazala je da su bila angažovana dva svetska konsultanta da bi se potpuno realno odredile fid-in tarife, kojima treba da budu zadovoljni i država i investitori i oni moraju da budu partneri, a ne suprostavljene strane u ovom poslu.

Kako bi se što bolje i efikasnije iskoristili obnovljivi izvori energije, Zorana Mihajlović je rekla da se radi na izmeni Zakona o energetici koji se tiče revizije energetskih dozvola i toga šta je investitor u obavezi da uradi za tri godine od izdavanja energetske dozvole.

Ministarstvo energetike, takođe, kako je istakla, priprema javni poziv za zainteresovane investitore koji žele da dobiju lokaciju za male hidroelektrane, što je potpuna novost i ti javni pozivi će biti završeni do kraja ove godine.

Već početkom sledeće godine očekuju se licitacije po osnovu tih javnih poziva, kazala je ministar Mihajlović.

Ona je napomenula da će Ministarstvo energetike, takođe, do juna sledeće godine biti mesto gde će investitori u obnovljive izvore moći da dobiju sve potrebne dozvole na jednom mestu.

„Verujem da će plan iskorišćenja obnovljivih izvora energije u potpunosti biti ostvaren“, rekla je ministar i poručila investitorima da su dobrodošli u Srbiju i da se obrate resornom ministarstvu za sve probleme sa kojima su budu suočavali.

Mihajlović je zamolila investitore da se pridržavaju zakonskih okvira i da ulažu ne samo u projekte koji im donose profit već i one koji su od društvenog i nacionalnog interesa.

 Izvor: "Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine republike Srbije"

 

ponedeljak, 19 novembar 2012 16:48

UG "Resurs centar"

Pored mobilizacije ljudskih resursa, mobilizacija i održiva upotreba prirodnih resursa jedan od je fokusa u radu Resurs centra iz Majdanpeka. Racionalna upotreba šuma na Homoljskim planinama, važan je potencijal za razvoj lokalnih zajednica na tom području. Resurs centar je posvećen promociji iskorišćenja šuma na društveno odgovoran način i u saradnji sa lokalnim stanovništvom.

 

 

petak, 16 novembar 2012 14:20

ARBOR

Asocijacija za razvoj opštine Bor je je nevladina neprofitna organizacija nastala sa ciljem unapređenja kako ekonomije tako i širih društvenih odnosa, među kojima je građanski aktivizam, povezivanje sa institucijama sistema, prekograničnim partnerstvima.

petak, 16 novembar 2012 13:48

Pelera d.o.o.

Pretežna delatnost je proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća.

petak, 16 novembar 2012 08:03

UNEKOOP

UNEKOOP je posvećen promociji održivog razvoja na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Dosadašnje aktivnosti bile su pre svega vezane za problematiku upravljanja posebnim tokovovim otpada. Za ove tri godine postojanja uspeli smo da prevaziđemo lokalne okvire, ali što je još važnije da u skladu sa svojom vizijom postanemo organizacija koju pobornici održivog razvoja i životne sredine prepoznaju kao istinskog partnera.

petak, 16 novembar 2012 07:37

Udruženje građana "Crni vrh 45"

Udruženje “Crni vrh 45“ je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti radnog angažovanja mladih i odraslih na objektima od značaja za Opštinu, zaštite životne sredine, sticanja i povećanja ekološke odgovornosti kod svog članstva i šire, usmeravanja omladine na sticanje i poštovanje radnih obaveza i rezultata rada.

biores

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Bulevar Mihajla Pupina 6/6, 21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/382 35 33
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške