SEE ENERGY - Connect & Supply II 2020
Nakon ukidanja vanrednog stanja, blagovremeno ćemo Vas obavestiti o novom terminu održavanja konferencije. Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na međunarodnu konferenciju SEE ENERGY -...
Agenda SEE Energy konferencija -  II
SEE Energy – Connect & Supply II22-23.04.2020. HOTEL „SHERATON“, Polgar Andraša br.1, Novi Sad, Srbija Preuzmite agendu klikom ovde.  
BIOMASA – potencijal za rast, 16. i 17. novembar 2017.
Poštovani,  Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO, zajedno sa Skupštinom AP Vojvodine i Skupštinom evropskih regija, organizuje međunarodnu konferenciju...
Biomasa u javnim objektima i sistemima daljinskog grejanja
28. Aprila, u saradnji sa kompanijom „Energy Net“ iz Kaća, Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO održala je radnu konferenciju na temu „Biomasa u javnim objektima i sistemima...
SEE ENERGY - Connect & Supply II 2020
ponedeljak, 02 mart 2020 17:07
Agenda SEE Energy konferencija -  II
ponedeljak, 02 mart 2020 17:12
Biomasa u javnim objektima i sistemima daljinskog grejanja
ponedeljak, 19 jun 2017 08:23

Međunarodna konferencija „SEE ENERGY – Connect and Supply 2016“

sreda, 16 novembar 2016 17:52 Pročitano 4297 puta

Biomasa – veliki potencijal koji Srbija tek treba da iskoristi

Korišćenje obnovljivih izvora energije u Srbiji danas je veće nego ranijih godina, ali još puno treba da se radi kako bi se povećao udeo održive energije iz obnovljivih izvora u energetskom bilansu Srbije i kako bismo dostigli nivo neki razvijenijih država u ovom sektoru, poručeno je sa dvodnevne konferencije o obnovljiivm izvorima energije koju je organizovala Nacionalna agencija za biomasu SERBIO.

Da ima potencijala i interesovanja potvrdila je činjenica da je konferencija „SEE ENERGY – Connect and Supply 2016“, održana 15. i 16. novembra u Novom Sadu, okupila više od 200 učesnika iz 100 kompanija iz Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Mađarske, Nemačke, Rumunije, Slovačke, predstavnike državnih i pokrajinskih institucija, privrednih komora, asocijacija, investicionih i komercijalnih banaka, kao i invidualne proizvođače.

mirovic

Skup je otvorio predsednik Vlade Vojvodine Igor Mirović, koji je rekao da će Pokrajina, i pored primera dobre prakse koji u Vojvodini postoje, mnogo više raditi u oblasti korišćenja potencijala obnovljivih izvora energije:

- Pokrajinski sekretarijat za energetiku će u narednoj godini imati izraženiju razvojnu funkciju u toj oblasti. Razmatramo mogućnost da zajedno sa lokalnim samoupravama subvencionišemo one tehnologije koje će, pre svega u javnim ustanovama, omogućiti prelazak na energiju koja je jeftinija, zahteva manje troškove i nema fosilni karakter. S druge strane, spremni smo da pomognemo mogućim investitorima, tim pre što naše zakonodavstvo daje uređene i fer uslove za investicije u oblasti obnovljivih izvora energije. U delu manjih energetskih objekata nadležna je AP Vojvodina i mi želimo da, i putem ovakvih konferencija, promovišemo naše mogućnosti, posebno u biomasi, koja je u Vojvodini još uvek jedan nus-produkt poljoprivredne proizvodnje - izjavio je Mirović.

Skup je podržan i od strane Nemačko-srpske privredne komore, čiji je predsednik Martin Knap naglasio da je važno umrežavanje domaćih i međunarodnih kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije, što i jeste bio jedan od ciljeva konferencije.

natasa

Predsednicа Nаcionаlne аsocijаcije zа biomаsu – SERBIO Nаtаšа Pаvićević – Bаjić istаklа je dа je cilj asocijacije upravo stvаrаnje konceptа zа profitаbilno i veće korišćenje biomаse, te da je za razvoj ovog tržišta važno usvajanje potpuno novih veština i obrazovanja svih učesnika u tom sistemu.

- Po svim analizama, dve trećine ukupnih resursa su resursi iz biomase, odnosno poljoprivredne i šumske biomase. Kroz niz edukacija, usavršavanja, kroz podršku koju država mora pružiti malim energetskim projektima, uz podršku svih nivoa vlasti, doći ćemo na put od kojeg ćemo svi u Srbiji osetiti benefit. To je put koji obezbeđuje dobar rularalni i dobar privredni razvoj - rekla je predsednica asocijacije i naglasila da je dobar signal to što postoji veliki odziv svih subjekata u ovom lancu, što daje veliku nadu da ćemo u budućem periodu u energetskom bilansu Srbije imati veliki udeo održive energije proizvedene iz obnovljivih izvora.

Ona je naglasila da su za bolji uzgoj brzorаstućih šumа važne izmene Zаkonа o poljoprivrednom zemljištu, kojimа se omogućаvа dugogodišnji zаkup zemljištа i stvaranje uslova zа rаzvoj ovog novog bioenergetskog sektorа.

Tržište biomase se formira kroz uspostavljanje trgovinskih i logističkih centara, o kojima je govorio zamenik predsednice SERBIO, Vojislav Milijić. On je predstavio projekat njihovog razvoja koji se pod nazivom BioRES sprovodi u okviru evropskog programa „Horizont 2020“.  

- Projektom koordinira GIZ, a osim naše zemlje tu su Bugarska, Belgija, Slovenija, Finska. Aktivnosti su usmerene ka smanjenju energetske zavisnosti od fosilnih goriva, povaćanju upotrebe obnovljivih izvora energije, drvnih biogoriva poput peleta, briketa – rekao je Milijić.

On je objasnio da su regonalni logistički i trgovinski centri za biomasu centri u kojima se trguje različitim proizvodima na bazi drvne biomase i da oni predstavljaju posrednika između lokalnih snabdevača i kupaca, od individualnih domaćinstava do toplana i elektrana.

hol

Predstavnik programa Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), Rajner Šelhas (Rainer Schellhaas), predstavio je program za razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji, koji se realizuje sa partnerima, Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom energetike.

-Mi blisko sarađujemo sa organizacijom SERBIO i to je veoma plodna saradnja. Biomasa predstavlja veliku priliku za Srbiju, koja može pomoći da se poboljša kvalitet vazduha, smanji uvoz fosilnih goriva i ostvari ušteda, rekao je Šelhas i naglasio da se trenutno u Srbiji u vezi sa ovom već realizuju mnogi projekti.

Pored mnogih drugih govornika, poput Borisa Dumnića sa Fakulteta tehničkih nauka, koji je govorio o uslovima priključenja i rada DSEE kogenerativnim postrojenjima, na konferenciji su se predstavili i sponzori konferencije i primeri dobre prakse: kompaniju Energy net predstavio je Nebojša Mišić, a austrijsku firmu Polytechnik, Viktor Radić.

Prijatelji konferencije „SEE ENERGY – Connect and Supply 2016“ bili su Svetska asocijacija za bioenergiju (WBA), Nemačko-srpska privredna komora (AHK)Stalna konferencija i opština Srbije (SKGO).

 

* * * * *

 

International conference „SEE ENERGY – Connect and Supply 2016“

Biomass – Great potential, which Serbia has yet to take advantage of.

As anounced at the two-day conference on renewable energy sources, organized by the National Biomass Association SERBIO: The use of renewable energy sources in Serbia today is higher than in previous years, but still a lot needs to be done to increase the share of sustainable energy from renewable sources in the energy balance of Serbia and to reach the level of some developed countries in this sector.

That it has the potential and interests, confirmed the fact, that the conference “SEE Energy: Connect & Supply 2016”, held on the 15th and 16th November in Novi Sad, gathered more than 200 participants from 100 companies from Serbia, Austria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Italy, Hungary, Romania, Slovakia, as well as representatives of national and provincial institutions, chambers of commerce, associations, investment and commercial banks and individual producers.

The event was opened by the Prime Minister of Vojvofina, Igor Mirović, who said that the Province, despite examples of good practice that exist in Vojvodina, will do a lot more work in the field of using renewable energy potential:

- The Provincial Secretariat for Energy will have a more prominent developmental function in this area next year. We are considering the possibility to subsidize, together with local governments, those technologies that will, primarily in public institutions, enable the transition to energy that is cheaper, requires less expenses and has no fossil character. On the other hand, we are ready to help potential investors, especially since our legislation provides regulated and fair conditions for investments in renewable energy. In the lower part of the energy facilities is the AP Vojvodina responsible, and we want to promote our capabilities through such conferences, especially in biomass, which in Vojvodina is still a side product of agricultural production - said Mirović.

The event was also supported by the German-Serbian Chamber of Commerce, whose president, Martin Knapp, pointed out, that the networking of domestic and international companies involved in the renewable energy sector is important, which is one of the goals of the conference.

The president of the National Biomass Association SERBIO Natasa Pavicevic-Bajic said that the aim of the association is to create a concept for profitable and greater use of biomass, and that the adoption of completely new skills and education of all participants in the system is very important for the development of this market.

- According to all analyzes, two-thirds of total resources are the resources of biomass, i.e. agricultural and forest biomass. Through a series of education, trainings, with the support that the state must provide for small energy projects and with the support of all levels of government, we will come to a path, from which we will all feel the benefit in Serbia. That is a path, that provides good rural and economic development – said the president of the association and emphasized that it is a good signal, that there is a great response of all stakeholders in this chain, which gives us hope that in the forthcoming period we will have a big share of sustainable energy generated from renewable sources in the energy balance of Serbia

She has pointed out, that the amendments to the Law on Agricultural Land are important for better cultivation of fast-growing forests. They provide long-term lease of land and create conditions for the development of this new bioenergy sector.

The biomass market is formed through the establishment of trade and logistics centers, which the vice president of SERBIO, Vojislav Milijić, was talking about. He presented the project of their development called BIORES and implemented under the European program "Horizon 2020".

- The project is coordinated by GIZ and besides our country, Bulgaria, Belgium, Slovenia and Finland also participate. The activities are aimed at reducing energy dependence on fossil fuels and increasing use of renewable energy sources, such as biofuels wood pellets, briquettes - said Milijić.

He explained, that the regional logistics and trade centers for biomass are centers, which are trading with a variety of products based on biomass, and that they represent an intermediary between local suppliers and customers, from individual households to heat and power.

The representative of the program of German Organization for International Cooperation (GIZ), Rainer Schellhaas, presented the program for the development of sustainable bioenergy market in Serbia, which is being implemented with partners, the Ministry of Agriculture and the Ministry of Energy.

- We work closely with the organization SERBIO and it is a very fruitful cooperation. Biomass is a great opportunity for Serbia, which can help to improve air quality, reduce imports of fossil fuels and to achieve cost savings, said Schellhaas and pointed out that ,regarding this, there are many projects implemented currently in Serbia.

Besides many other speakers, such as Boris Dumnić from the Faculty of Technical Sciences, who spoke on conditions of operation and connection to DSEE cogeneration units, the sponsors of the conference introduced themselves as examples of good practice: the company Energy net was presented by Nebojsa Misic and the Austrian company Polytechnik by Viktor Radic.

Friends of the conference "SEE ENERGY - Connect and Supply 2016" were the World Bioenergy Association (WBA), the German-Serbian Chamber of Commerce (AHK) and the Standing Conference of Municipalities of Serbia (SKGO).

Priredio: 

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Bulevar Mihajla Pupina 6/6, 21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/382 35 33
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške